Úvodné stretnutie projektu DIAD-tools

2017-11-20

V dňoch 20. – 21. novembra 2017 sa konalo úvodné stretnutie riešiteľov projektu DIAD-Tools “Vývoj interaktívnych a animovaných učebných materiálov pre technické kreslenie” No. 2017-1-LT01-KA202- 035177 na Vilnius Builders’ Training Center vo Vilniuse. Po úvodnom privítacom prejave, ktorý predniesol riaditeľ centra Vilnius Builders’ Training Center, koordinátor projektu Ivaras Giniotis stručne oboznámil prítomných s cieľom a úlohami projektu “DIAD-tools”. Predstavitelia partnerov projektu v krátkosti uviedli svoje organizácie a prezentovali svoje predstavy o výstupoch projektu v príslušných pracovných oblastiach, za ktoré sú v projekte zodpovední. Tieto prezentácie viedli k diskusii o obsahu výstupov. Správy pripravili koordinátori jednotlivých partnerov projektu:
P2. SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, (Slovenská republika), doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc., mim. prof;
P3. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, (Estónsko), Helju Virunurm;
P4. Aleksandras Stulginskis University, (Litva), Antanas Vansevicius, Ph.D.;
P5. “The Lithuanian Society for Engineering Graphics and Geometry”, (Litva), prezidentka spoločnosti, Tilmute Pilkaite, Ph.D.;
P7. Panevezys College, (Litva), reprezentant Kestutis Lukosevicius;
P6. RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE (Lotyšsko), Zoja Veide Ph.D.;
P8. Silesian University of Technology (Poľsko), Monika Sroka-Bizon Ph.D.
Počas druhého dňa stretnutia partnerov prezentovala Tilmute Pilkaite, Ph.D., predstaviteľka partnera P5, navrhnutý plán zabezpečenia kvality (quality assurance plan) a pokyny na vývoj, testovanie a implementáciu webovej stránky projektu http://liggd.lt/diad-tools/. Koordinátor projektu Ivaras Giniotis predstavil časový plán konania aktivít projektu, ktorý odsúhlasili všetci partneri projektu. Prediskutované a dohodnuté boli tiež rôzne ďalšie záležitosti týkajúce sa partnerských zmlúv, koordinácie aktivít, časového harmonogramu stretnutí partnerov a šírenia informácií o výsledkoch projektu (diseminácia). Program stretnutia je zverejnený na intranete webovej stránky projektu na hore uvedenej adrese.