Įstatai

1. Bendroji dalis

 1.1. Lietuvos inžinerinės grafikos ir geometrijos draugija (toliau LIGGD) yra laisvanoriška visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos inžinerinės grafikos ir kitų profesijų specialistus, dirbančius inžinerinės grafikos mokslo, praktikos bei pedagogikos srityse.

 1.2. LIGGD savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvoje galiojančiais Įstatymais bei teisės norminiais aktais ir šiais įstatais.

 1.3. LIGGD yra juridinis asmuo, turi savo antspaudą, simboliką, atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke. Už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu.

 1.4. LIGGD įkurta 2006 05 25 Kaune. Oficiali LIGGD būstinė yra adresu: Kęstučio g. 27-408 kab., 44025 Kaunas, Lietuvos Respublika, tel. (8~37) 323830.

 1.5. Teisinė forma – asociacija.

2. Tikslai, uždaviniai ir veiklos būdai

 2.1. LIGGD tikslas – vienyti inžinerinės grafikos srityje dirbančių mokslininkų ir specialistų jėgas, vykdant inžinerinės grafikos mokslinius tyrimus, taikant juos praktikoje, tobulinti inžinerinės grafikos (grafinių dalykų) mokymo turinį ir dėstymo metodiką, atsižvelgiant į šiuolaikinių informacinių technologijų teikiamas galimybes, standartizacijos pokyčius.

 2.2. Pagrindiniai LIGGD uždaviniai yra:

      2.2.1. Rengti ir teikti pasiūlymus įvairių lygių ugdymo įstaigų mokymo standartų projektų klausimais.

      2.2.2. Savo mokymo įstaigose atstovauti dalyko interesus ir teikti pasiūlymus, sprendžiant jo mokymo ir materialinės bazės klausimus.

      2.2.3. Skatinti inžinerinės grafikos specialistų bendradarbiavimą ir rengti grafinių technologijų ugdymo metodikos tobulinimo rekomendacijas.

      2.2.4. Dalyvauti inžinerinės grafikos specialistų kvalifikacijos kėlimo sistemos kūrime ir tobulinime.

      2.2.5. Aktyvinti grafinių technologijų specialistų bendradarbiavimą ir ryšius su kitų sričių ir  projektavimo įstaigų specialistais.

      2.2.6. Dalyvauti Lietuvos standartizacijos departamento veikloje, analizuojant ir rengiant techninių grafinių dokumentų standartų projektus, diegti naujausių Europos ir tarptautinių standartų reikalavimus mokymo institucijose.

      2.2.7. Atstovauti Lietuvos inžinerinės grafikos specialistus Lietuvoje ir už jos ribų, dalyvauti Baltijos šalių (BALTGRAF), Tarptautinės geometrijos ir grafikos (ISGG) bei kitų organizacijų darbe.

      2.2.8. Padėti ginti LIGGD narių profesines teises ir interesus valstybinėse ir visuomeninėse įstaigose bei organizacijose.

      2.2.9. Steigti šalpos, rėmimo ir stipendijų fondus.

      2.2.10. Rūpintis profesijos prestižu, propaguoti inžinerinės grafikos  naujus teorinius tyrimus, jų taikymą pramonėje, projektavime, mokyme.

      2.2.11. Organizuoti mokslines-metodines konferencijas.

      2.2.12. Leisti mokslo, praktikos, informacinius ir metodinius leidinius. Nagrinėti inžinerinės grafikos mokymo raidos klausimus Lietuvos aukštosiose ir specialiosiose mokyklose, turėti pastoviai funkcionuojantį tinklapį internete.

3. Narystė

 3.1. LIGGD sudaro tikrieji nariai ir rėmėjai.

 3.2. LIGGD tikraisiais nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys inžinerinį arba aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, pripažįstantys LIGGD Įstatus, aktyviai dalyvaujantys LIGGD veikloje  ir mokantys nario mokestį.

 3.3. LIGGD rėmėjais gali būti visi fiziniai asmenys, remiantys LIGGD veiklą.

 3.4. LIGGD narystė registruojama LIGGD valdyboje bei išduodamas nustatytos formos LIGGD nario pažymėjimas.

 3.5. LIGGD narių teisės.

    3.5.1. LIGGD nariai turi teisę gauti (įsigyti):

      3.5.1.1. Informaciją apie LIGGD veiklą.

      3.5.1.2. LIGGD leidinius ir kitą informacinę medžiagą.

      3.5.1.3. LIGGD paramą ginant jų teises ir sprendžiant konfliktus profesinės etikos ir dorovės klausimais.

      3.5.1.4. Pirmenybę skelbti savo darbus LIGGD leidiniuose ir rekomendaciją siunčiant juos į kitus leidinius.

      3.5.1.5. Atsakymus į klausimus apie visus LIGGD veiklos aspektus.

    3.5.2. Tikrieji LIGGD nariai gali rinkti ir būti renkami į LIGGD valdymo organus, bet juose gali būti ne daugiau kaip 2 asmenys, dirbantys toje pačioje įstaigoje.

 3.6. LIGGD narių pareigos:

    3.6.1. Visi nariai turi laikytis LIGGD Įstatų ir aktyviai dalyvauti LIGGD veikloje.

    3.6.2. Nustatyta tvarka mokėti nario mokestį.

 3.7. LIGGD narystė nutraukiama:

    3.7.1. Raštu pareiškus LIGGD valdybai apie išstojimą iš LIGGD.

    3.7.2. Trijų metų bėgyje nesumokėjus nario mokesčio.

 3.8.  LIGGD narių sąrašą  tvarko sekretorius.

4. LIGGD struktūra ir valdymas

 4.1. LIGGD reikalus tvarko ir valdo:

    4.1.1. LIGGD narių suvažiavimas.

    4.1.2. LIGGD valdyba.

    4.1.3. LIGGD prezidentas.

  4.2. LIGGD narių suvažiavimas:

    4.2.1. Narių suvažiavimas yra aukščiausias LIGGD organas.

    4.2.2. Eilinis LIGGD narių suvažiavimas šaukiamas ne rečiau kaip 1 kartą per 3 metus. Suvažiavimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė LIGGD narių. Neeilinį suvažiavimą gali sušaukti LIGGD valdyba, prezidentas. Suvažiavimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.

    4.2.3. Suvažiavime:

       4.2.3.1. Išklausomos, aptariamos ir įvertinamos LIGGD prezidento ir Revizijos komisijos ataskaitos.

       4.2.3.2. Išklausomos ir aptariamos nuomonės apie LIGGD veiklą, numatomos tolimesnės LIGGD veiklos kryptys.

       4.2.3.3. Numatoma valdybos narių kvota, renkama LIGGD valdyba.

       4.2.3.4. Priimami, keičiami ir papildomi LIGGD Įstatai.

       4.2.3.5. Nutraukiama LIGGD veikla.

 4.3. LIGGD valdyba:

   4.3.1. Valdybą sudaro: Prezidentas, viceprezidentas, sekretorius, iždininkas, valdybos nariai. Prezidentas kartu yra ir valdybos pirmininku.

   4.3.2. Valdyba renkama 3 metams.

   4.3.3. Valdyba yra pagrindinis sprendimų galią turintis vykdomasis organas tarp suvažiavimų. Ji renkasi pagal reikalą, bet ne rečiau kaip kartą per metus. Neatidėliojamus reikalus valdyba sprendžia susirašinėdama elektroniniu paštu.

   4.3.4. Teisę sušaukti neeilinį valdybos posėdį turi prezidentas, daugiau nei 1/2 valdybos narių.

   4.3.5. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau 2/3 valdybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas – prezidento balsas.

   4.3.6. Valdyba:

       4.3.6.1. Išsirenka iš kelių kandidatų trijų metų laikotarpiui ir ne daugiau, kaip dviem kadencijoms paeiliui prezidentą ir viceprezidentą. Išrinkto prezidento teikimu tvirtinamas LIGGD sekretorius.

       4.3.6.2. Šaukia LIGGD suvažiavimus.

       4.3.6.3. Priima į LIGGD naujus narius.

       4.3.6.4. Tvarko LIGGD lėšas, nustato nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką.

       4.3.6.5. Organizuoja mokslines, metodines konferencijas, parodas ir kitus renginius, rengia jų programą.

       4.3.6.6. Valdyba gali būti paleista LIGGD narių suvažiavimo metu.

   4.3.7. LIGGD prezidentas:

       4.3.7.1. Atstovauja LIGGD visuose oficialiuose reikaluose tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų.

       4.3.7.2. Sudaro sutartis LIGGD vardu.

       4.3.7.3. Tvirtina valdybos sprendimus.

       4.3.7.4. Siūlo sušaukti neeilinį LIGGD suvažiavimą.

   4.3.8. Nušalinti prezidentą gali LIGGD valdyba.

   4.3.9. Viceprezidentas atlieka prezidento ar kitas funkcijas, kurias jam paveda prezidentas. Sustabdyti viceprezidento įgaliojimus gali prezidentas, o nušalinti – valdyba.

   4.3.10. Sekretorius:

       4.3.10.1. Tvarko visą LIGGD korespondenciją.

       4.3.101.2. Tvarko visų LIGGD renginių informaciją ir dokumentaciją.

       4.3.10.3. Organizuoja LIGGD leidybinę veiklą.

       4.3.10.4. Tvarko LIGGD internetinį puslapį.

   4.3.11. LIGGD Revizijos komisija:

       4.3.11.1. LIGGD suvažiavimas renka Revizijos komisiją iš 3 asmenų, kurie iš savo tarpo išsirenka pirmininką.

       4.3.11.2. Revizijos komisija gauna iš LIGGD valdybos veiklos ataskaitą, patikrina pateiktus finansinius dokumentus ir pateikia svarstyti ir tvirtinti ataskaitą suvažiavimui.

 5. LIGGD lėšos

   5.1. LIGGD lėšas sudaro nario mokesčiai, pajamos už leidybinę veiklą, savanoriški įnašai, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos lėšos, nevalstybinių organizacijų, tarptautinių organizacijų dovanotos lėšos, savivaldybių skirtos lėšos konkrečių tikslinių programų įgyvendinimui ir kitos teisėtos lėšos.

   5.2. LIGGD lėšos naudojamos draugijos veiklai užtikrinti, komandiruočių išlaidoms padengti, suvažiavimų organizavimui, patvirtinus tai valdybai.

   5.3. Finansinius dokumentus pasirašo prezidentas ir iždininkas.

6. LIGGD veiklos nutraukimas

   6.1. LIGGD veikla gali pasibaigti suvažiavimo narių 2/3 balsų daugumos sprendimu arba Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybės institucijos sprendimu. Nepavykus sušaukti suvažiavimo, LIGGD veikla gali būti nutraukta valdybos sprendimu.

   6.2. Likvidavimo tvarką numato suvažiavime (valdybos posėdyje) išrinkta likvidavimo komisija.

   6.3. Turtas ir lėšos, likusios likvidavus LIGGD, sunaudojamos įstatymo nustatyta tvarka.

7. Informacijos skelbimas

   7.1. Vieša informacija apie draugijos veiklą bus skelbiama dienraštyje „Kauno diena“.

LIETUVOS INŽINERINĖS GRAFIKOS IR GEOMETRIJOS DRAUGIJOS REKVIZITAI
Telefonas: 861589202
El. paštas: info@liggd.lt
Tinklapis: www.liggd.lt
Kodas juridinių asmenų registre: 300597484
Atsiskaitomoji sąskaita: LT727300010097085187
fb

© Visos teisės saugomos, 2018.