ERASMUS+ programmas stratēģiskās partnerības (KA2) inovāciju atbalsta projekts
„Mūsdienīga metode telpiskās izpratnes attīstībai ar papildinātās realitātes tehnoloģijas palīdzību“
SPACAR
N° 2019-1-LT01-KA202-060471

Projekta kopsavilku

Mūsdienu inženierzinātņu izglītības kvalitāte ir tieši saistīta ar studentu spēju veidot un lasīt inženiertehniskus rasējumus. Inženierzinātņu studentu telpisko prasmju attīstība ir cieši saistīta ar panākumiem viņu turpmākā  profesionālajā karjerā .

Ģeometrisko uzdevumu vizualizācija palīdz studentiem izprast un risināt ģeometriskās problēmas. Papildinātā realitāte (PR) ir viens no daudzajiem mūsdienu informācijas tehnoloģiju sasniegumiem, kas ir arī pieejams izglītības vajadzībām. Papildinātās realitātes izmantošana ļauj ātri izprast sarežģītas telpiskas problēmas un attiecības, kas dod studentiem lielas priekšrocības mācību procesā. Papildinātā realitāte ir jauna tehnoloģija, kas ļauj vienlaikus mijiedarboties ar reālo pasauli un virtuālajiem objektiem. Tas ir viens no labākajiem veidiem, kādus pedagogs var izmantot, lai  nodrošinātu jaunas atraktīvas un interesantākas apmācību veidus mūsdienu studentu paaudzei. PR tehnoloģijas izmantošana palīdz studentiem iegūt labākas praktiskās iemaņas daudz īsākā mācīšanās laikā un uzlabo grafiskās izglītības kvalitāti.

Projekta mērķis ir izstrādāt didaktisko aprīkojumu, kas ietver praktisko vingrinājumu komplektu ar trīsdimensiju objektiem, kas sagatavoti lietošanai PR vidē. Didaktisko aprīkojumu komplekts ir paredzēts skolām, profesionālām skolām, koledžām un universitātēm, kur inženiergrafikas priekšmeti ir obligāti.

Didaktiskais aprīkojums palīdzēs attīstīt profesionālo skolu un universitāšu studentu telpiskās prasmes, iegūt praktisko pieredzi grafisko vingrinājumu risināšanā un līdz ar to uzlabos inženierzinātņu izglītības kvalitāti.

PR tehnoloģijas izmantošana mācīšanās atbalstam var būt tendence  inženiergrafikas priekšmetiem. PR lietošana paaugstina studentu iesaistīšanās mācību procesā un mācīšanās motivāciju.  PR didaktiskais aprīkojums ļauj jums izveidot atraktīvu efektīvu mācību metodiku un palielina studentu interesi apgūt grafiskus priekšmetus.

Projekta laikā tiks izveidots didaktiskais aprīkojums, kas ietver praktisko vingrinājumu komplektu ar 3D objektiem, kas sagatavoti izmantošanai AR vidē. Didaktiskais aprīkojums tiks pārbaudīts profesionālas skolās un universitātēs.

Plānots sagatavot materiālu angļu, lietuviešu, poļu, latviešu, spāņu un vācu valodā.

Projekta partneriem vajadzēs ievērot to, ka nepieciešams uzlabot tehnisko un didaktisko kompetenci mācību spēkiem, kuri strādā profesionālajās izglītības iestādēs, profesionālajās tehniskajās skolās, koledžās un universitātēs. Veicamajā projektā "Mūsdienīga metode telpiskās izpratnes attīstībai ar papildinātās realitātes tehnoloģijas palīdzību" ir plānots izpildīt sekojošo:
1. Izpētīt mācīšanas metodoloģiju un grafisko priekšmetu saturu partneru valstīs.
2. Izstrādāt praktisko vingrinājumu komplektu ar 3D papildinātas realitātes objektiem sekojošām tēmām:
2.1. Ģeometrisko ķermeņu šķelšana ar plaknēm 
2.2. Ģeometrisko virsmu krustošanās
2.3. Ortogonālās projekcijas
2.4. Mašīnbūvniecības rasējums
2.5. Arhitektūras un būvniecības rasējums.
3. Izstrādāt PR 3D objektu vizualizācijas programmatūru.
4. Izstrādāt projekta "Mūsdienīga metode telpiskās izpratnes attīstībai ar papildinātās realitātes tehnoloģijas palīdzību" tīmekļa vietni visās projekta partneru valodās.
5. Pēc projekta metodoloģiskā materiāla sagatavošanas un pārbaudes sākuma tiks organizēta 3 dienu apmācība partnervalstī P2. Rīgas Tehniskā universitāte (Latvija).
6. Veikt projekta "Mūsdienīga metode telpiskās izpratnes attīstībai ar papildinātās realitātes tehnoloģijas palīdzību" attālinātu testēšanu.
7. Veikt izplatīšanas/valorizācijas darbības.
8.  Izstrādāt sistēmu projekta aktivitāšu kvalitātes nodrošināšanai.

Projekta metodiskos materiālus sagatavos zinātnieki un praktiķi no Eiropas Savienības valstīm: Lietuvas, Latvijas, Polijas, Spānijas un Vācijas.

Projekta mērķa grupas:
- vidusskolas, profesionālo skolu studenti;
- augstskolu skolu, koledžu studenti;
- vidusskolas, profesionālās izglītības skolotāji;
- augstskolu un koledžu pasniedzēji;
- zinātnieki inženiergrafikas,  inženierdatorgrafikas, būvniecības, mašīnbūvniecības rasēšanas nozarēs.

Projektā piedalās astoņu organizāciju pārstāvji no piecām valstīm: Latvijas, Lietuvas, Polijas, Spānijas un Vācijas. Visas projekta aktivitātes tiek sadalītas partneru starpā atbilstoši viņu kompetencēm un prasmēm, lai nodrošinātu visaugstāko projekta efektivitāti:
P1. Viļņas būvnieku apmācības centrs (Lietuva);
P2. Rīgas Tehniskā universitāte (Latvija);
P3. Varšavas Tehniskā universitāte (Polija);
P4. Valensijas Politehniskā universitāte (Spānija);
P5. Šauļu profesionālās izglītības un apmācības centrs (Lietuva);
P6. SNEAKYBOX (Lietuva) Informācijas tehnoloģiju uzņēmums;
P7. Jaunatnes attīstības asociācija (Vācija);
P8. DECROLY profesionālās apmācības centrs (Spānija).